لوگو سپهر بسپار مهر

کارخانه نساجی

سپهر بسپار مهر

تغییر زبان
آدرس: شیراز - بلوار خلیج فارس - منطقه ویژه اقتصادی شیراز


تلفن های تماس: 09017819005 - 07137175576


پست الکترونیک: info@sepehrbaspar.com