لوگو سپهر بسپار مهر

کارخانه نساجی

سپهر بسپار مهر

تغییر زبان
آدرس: شیراز - بلوار خلیج فارس - منطقه ویژه اقتصادی شیراز


تلفن های تماس: 09910503429 - 07137175571


پست الکترونیک: info@sepehrbaspar.com